Skip to main content

Rreth

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Një sfidë për Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) të Ballkanit Perëndimor për të arritur integrimin e tyre me studentët, akademinë, organizatat e të mësuarit, agjencitë sociale, industrinë dhe qeverinë për të diskutuar -dhe kërkuar- zgjidhje për të arritur modernizimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL).

QËLLIMI

Pedagogjia Universitare, e zgjeruar kryesisht nëpërmjet funksionimit të Qendrave për Mësimdhënie dhe Mësim (QMM), është një shtyllë kryesore për zbatimin e Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë.
Qëllimi i projektit MAGNET është të krijojë një konsorcium të Instituteve të Arsimit të Lartë (IAL) të Ballkanit Perëndimor për të ndarë shqetësimet mbi Pedagogjinë Universitare dhe për të krijuar një rrjet që do të adresojë sfidat e zhvendosjes drejt një kulture të mësimdhënies dhe mësimnxënies aktive, me në qendër studentin dhe ndërvepruese në IAL-të e Ballkanit Perëndimor.

PËRMBLEDHJA E PROJEKTIT

MAGNET synon të zhvillojë një rrjet për Pedagogjinë Universitare në shtetet e Ballkanit Perëndimor, nëpërmjet transferimit të njohurive nga vendet që kanë QMM në funksionim në të gjitha vendet partnere. Objektivat kryesore të MAGNET përfshijnë transferimin e njohurive, themelimin e QMM-ve brenda çdo IAL, prodhimin e materialit edukativ për seminare për stafin akademik dhe krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm - BALKANETUP (Rrjeti Ballkanik për Pedagogjinë Universitare).
Rezultatet e tij mund të përmblidhen në:

 • mbështetje për zbatimin e strategjive mësimore moderne, inovative, transformuese, me në qendër studentin në IAL-të në Ballkanin Perëndimor
 • ngritje të QMM-ve në IAL-të
 • formimi e BALKANETUP nëpërmjet integrimit të njohurive, praktikave të mira, përvojës së përbashkët për proceset arsimore akademike
 • zhvillimin e MOOC-ve dhe kurseve të trajnimit të bazuara në Analizën e Nevojave dhe rishikimin intensiv të literaturës, në formën e moduleve/kurseve pilot, të fokusuara në terren, me ECTS të caktuara që do të lansohen ballë për ballë ose nëpërmjet metodave të eLearning (sinkron dhe/ ose asinkrone)
 • lansimi i një e-Net për të mbështetur BALKANETUP
 • përmirësimin e metodave të mësimdhënies dhe mësimnxënies që çojnë në rezultate më të mira të studentëve

MAGNETI BAZOHET NË

 • Trende, metoda, mjete të reja të përshtatshme për qasjen e studentit në qendër brenda arsimit të lartë
 • Proces të përhershëm dhe vazhdueshëm të zhvillimit të fakultetit
 • Kulturë të komunitetit të të mësuarit
 • Krijim të Rrjetit Pedagogjik të AL
 • Komunikim online