Skip to main content

Rreth

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Një sfidë për Institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) të Ballkanit Perëndimor për të arritur integrimin e tyre me studentët, akademinë, organizatat e të mësuarit, agjencitë sociale, industrinë dhe qeverinë për të diskutuar -dhe kërkuar- zgjidhje për të arritur modernizimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL).

QËLLIMI

Pedagogjia Universitare, e zhvilluar kryesisht përmes funksionimit të Qendrave për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie (QMM), përbën një shtyllë kryesore për zbatimin e Fushës Evropiane të Arsimit të Lartë.
Qëllimi i projektit MAGNET është të krijojë një konsorcium të Instituteve të Arsimit të Lartë të Ballkanit Perëndimor (IAL) për të ndarë shqetësimet mbi Pedagogjinë Universitare dhe për të krijuar një rrjet që do të adresojë sfidat e kalimit drejt një kuture mësimdhënieje dhe mësimnxënieje aktive, ndërvepruese dhe me në qendër studentin në IAL-të të Ballkanit Perëndimor.

PËRMBLEDHJE E PROJEKTIT

MAGNET synon të zhvillojë një rrjet për Pedagogjinë Universitare në Shtetet e Ballkanit Perëndimor, përmes transferimit të njohurive nga vendet që kanë QMM funksionale në të gjitha vendet partnere. Objektivat kryesore të MAGNET përfshijnë transferimin e njohurive, themelimin e QMM-ve brenda çdo IAL, prodhimin e materialit edukativ për seminare për stafin akademik dhe krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm - BALKANETUP (Rrjeti Ballkanik për Pedagogjinë Universitare).
Rezultatet e tij mund të përmblidhen në

 • mbështetjen për zbatimin e strategjive mësimore moderne, inovative, transformuese, me në qendër studentin në IAL në Ballkanin Perëndimor
 • Ngritjen e QMM-ve në IAL
 • Formimin e BALKANETUP përmes integrimit të njohurive, praktikave të mira, Përvojave të përbashkëta për proceset arsimore akademike
 • zhvillimi i MOOC-ve (Kurseve Masive te Hapura Online – KMHO) dhe kurseve të trajnimit bazuar në Analizën e Nevojave dhe në rishikimin intensiv të literaturës, në formën e moduleve/kurseve pilot, të fokusuara në fusha specifike, me ECTS që do të zhvillohen në klasë ose përmes metodave e-Learning (të sinkronizuara dhe/ ose të pasinkronizuara)
 • lançimi i një e-Net për të mbështetur BALKANETUP
 • përmirësimi i metodave të mësimdhënies dhe të mësimnxënies që sjellin rezultate më të mira të studentëve

MAGNET BAZOHET NË

 • Tendenca, metoda, mjete të reja të përshtatshme për përqasjen me qendër studentin në arsimin e lartë
 • Procesin e zhvillimit të përjetshëm dhe të vazhdueshëm të fakultetit
 • Kultura e të mësuarit në komunitet
 • Krijimi i Rrjetit Pedagogjik të AL
 • Komunikimi online