Skip to main content

O projektu

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Izazov za visokoškolske ustanove (VŠO) Zapadnog Balkana da se uspešno integrišu sa studentima, akademskim krugovima, obrazovnim ustanovama, društvenim, poslovnim i vladinim sektorom u cilju diskutovanja i pronalaženja rešenja za modernizaciju visokoškolskih ustanova.

CILJ

Univerzitetska pedagogija, unapređena kroz rad centara za nastavu i učenje (CTL), glavni je stub za implementaciju Evropskog prostora visokog obrazovanja.
Cilj projekta MAGNET je uspostavljanje konzorcijuma visokoškolskih ustanova (VŠO) Zapadnog Balkana koje se bave univerzitetskom pedagogijom univerzitetske pedagogije i uspostavljanje mreže VŠU Zapadnog Balkana posvećene aktivnoj nastavi i učenju koje je usmereno na studenta.

SAŽETAK PROJEKTA

Cilj projekta MAGNET je razvijanje mreže univerzitetske pedagogije u zemljama Zapadnog Balkana kroz usvajanje stečenih znanja u zemaljama koje imaju uspostavljene CTL. Glavni ciljevi projekta MAGNET uključuju transfer znanja, osnivanje CTL-ova unutar svake VŠU, kreiranje obrazovnog materijala za seminare namenjene nastavnom osoblju i stvaranje održive mreže - BALKANETUP (Balkanska mreža za univerzitetsku pedagogiju).
Planirani rezultati uključuju:

 • podršku implementaciji savremenih, inovativnih i transformativnih nastavnih strategija usmerenih na studenta na visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana,
 • uspostavljanje CTL-ova na partnerskim VŠU,
 • formiranje BALKANETUP mreže kroz integraciju znanja, dobre prakse, zajedničkih iskustava iz akademskog obrazovnog procesa,
 • razvoj MOOC-ova i održavanje kurseva obuke na osnovu analize potreba i intenzivnog pregleda literature, u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodeljenim ESPB koji se održavaju uživo ili online (sinhrono i/ili asinhrono),
 • pokretanje e-Neta za podršku BALKANETUP mreži,
 • unapređivanje metoda nastave i učenja radi poboljšanja rezultata studenata

MAGNET SE ZASNIVA NA

 • Novim trendovima, metodama, alatima pogodnim za visoko obrazovanje sa fokusom na studenta
 • Doživotnom i kontinuiranom procesu razvoja nastavnog osoblja
 • Kulturi akademske zajednice
 • Uspostavljanju pedagoške mreže visokog obrazovanja
 • Online komunikaciji