Skip to main content

За

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Предизвик за високообразовните институции (ВОИ) од Западен Балкан да се интегрираат со студентите, академијата, организациите за учење, социјалните агенции, индустријата и владата за да дискутираат -и пронајдат- решенија кои ќе доведат до модернизација на високообразовните институции (ВОИ).

ЦЕЛ

Универзитетската педагогија, најмногу зајакната преку функционирањето на Центрите за настава и учење (ЦНУ), е главен столб за имплементација на Европската област за високо образование.
Целта на проектот МАГНЕТ е да се формира конзорциум на високообразовни институти (ВОИ) од Западен Балкан за да се сподели загриженоста за универзитетската педагогија и да се воспостави мрежа која ќе одговори на предизвиците на промената кон активна, ориентирана кон студентот и интерактивна култура на настава и учење во ВОИ на Западен Балкан.

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

МАГНЕТ има за цел да развие мрежа за универзитетска педагогија во земјите од Западен Балкан, преку трансфер на знаење од земјите кои имаат функционални ЦНУ до сите земји партнери. Главните цели на МАГНЕТ вклучуваат трансфер на знаење, основање на ЦНУ во рамките на секоја високо образована институција, производство на едукативен материјал за семинари за академски кадар и создавање на одржлива мрежа - БАЛКАНЕТУП (Балканска мрежа за универзитетска педагогија).
Резултатите може да се сумираат во

 • поддршка за имплементација на модерни, иновативни, трансформативни, студентски-центрирани наставни стратегии во високообразовните институции на Западен Балкан
 • воспоставување на ЦНУ во ВОИ
 • формирање на БАЛКАНЕТУП преку интеграција на знаења, добри практики, споделено искуство за академските образовни процеси
 • развој на MOOC и курсеви за обука засновани на анализа на потребите и интензивен преглед на литература, во форма на пилот, теренски фокусирани, модули/курсеви со доделени ЕКТС кои ќе бидат реализирани лице в лице или преку методи на е-учење (синхроно и/ или асинхроно).
 • лансирање на e-Net за поддршка на БАЛКАНЕТУП
 • надградба на методите на настава и учење кои водат до подобри резултати на студентите

МАГНЕТ СЕ ЗАСНОВА НА

 • Нови трендови, методи, алатки во високото образование
 • Доживотен и континуиран процес на развој
 • Култура на заедницата за учење
 • Формирање на Педагошка мрежа на ВО
 • Онлајн комуникација