Skip to main content

Objektivat

Hulumtimi dhe Analiza e Nevojave

Hulumtimi dhe Analiza e Nevojave të stafit didaktik të të gjitha institucioneve të arsimit të lartë pjesëmarrës, për të nxjerrë në pah nevojat e tyre mësimore.

Veprimet

Eprimet që duhen ndërmarrë në nivel institucional dhe kombëtar që çojnë në krijimin e QMM-ve.

BALKANETUP

Nisja e BALKANETUP për të gjitha IAL-të, duke bashkuar komunitetet akademike nga zona e Ballkanit Perëndimor.

Dizajni dhe funksioni

Dizajni dhe funksioni i një platforme elektronike për të mbështetur BALKANETUP, për komunikimin dhe ndarjen e të gjitha rezultateve të projektit MAGNET.

Zhvillimi

Zhvillimi i kurseve të trajnimit bazuar në Analizën e Nevojave dhe një rishikim intensiv të literaturës, në formën e moduleve/kurseve pilot, të fokusuara në terren, me ECTS të caktuara, të cilat do të lansohen ballë për ballë ose nëpërmjet metodave të mësimit elektronik.

Bashkëpunim

Bashkëpunimi i partnerëve nëpërmjet webinareve, takimeve ballë për ballë dhe konferencave të planifikuara në formën e seminareve për të gjithë partnerët.