Skip to main content

O projektu

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Izazov za visokoškolske ustanove (VŠO) Zapadnog Balkana da ostvare uspješnu integraciju sa studentima, akademskim krugovima, organizacijama koje uče, društvenim agencijama, industrijom i vladom kako bi razgovarali - i zahtijevali - rješenja za modernizaciju institucija visokog obrazovanja.

CILJ

Univerzitetska pedagogija, unaprijeđena kroz rad centara za podučavanje i učenje (CTL), glavni je stub za implementaciju Evropskog prostora visokog obrazovanja.
Cilj projekta MAGNET je uspostavljanje konzorcijuma visokoškolskih ustanova (VŠO) Zapadnog Balkana koji je prepoznao značaj univerzitetske pedagogije i koji uspostavlja mrežu sa ciljem transformacije ka aktivnoj nastavi i učenju usmjerenom na studenta na VŠU Zapadnog Balkana.

SAŽETAK PROJEKTA

MAGNET ima za cilj da razvije mrežu za univerzitetsku pedagogiju u zemljama Zapadnog Balkana, kroz transfer znanja iz zemalja koje imaju već uspostavljene CTL prema svim partnerskim zemljama. Glavni ciljevi MAGNET-a uključuju transfer znanja, osnivanje CTL-ova unutar svake VŠU, kreiranje edukativnog materijala za seminare za akademsko osoblje i stvaranje održive mreže - BALKANETUP (Balkanska mreža za univerzitetsku pedagogiju).
Planirani rezultati se mogu sažeti u:

 • podrška implementaciji modernih, inovativnih i transformativnih nastavnih strategija usmjerenih na studenta na VŠU na Zapadnom Balkanu,
 • uspostavljanje CTL-a na partnerskim VŠU,
 • formiranje BALKANETUP mreže kroz integraciju znanja, dobre prakse, zajedničkih iskustava iz akademskog obrazovnog procesa,
 • razvoj MOOC-a i održavanje kurseva obuke na osnovu analize potreba i intenzivnog pregleda literature, u obliku pilot treninga, modula sa fokusom na specifičnu oblast, kurseva sa dodijeljenim ECTS koji se održavaju u učionici ili online (sinhrono i/ ili asinhrono),
 • pokretanje e-Neta za podršku BALKANETUP mreži,
 • unaprijeđivanje metoda nastave i učenja koje dovode do boljih rezultata učenika

MAGNET JE BARIZAN NA

 • Novim trendovima, metodama, alatima pogodnim za visoko obrazovanje sa fokusom na studenta
 • Doživotnom i kontinuiranom procesu razvoja akademskog osoblja
 • Kulturi zajednice koja uči
 • Uspostavljanju pedagoške mreže visokog obrazovanja
 • Online komunikaciji