Skip to main content

Objektivat

Hulumtimi dhe Analiza e Nevojave

Hulumtimi dhe Analiza e Nevojave të stafit didaktik të të gjitha institucioneve pjesëmarrëse të arsimit të lartë, për të nxjerrë në pah nevojat e tyre mësimore.

Veprimet

Veprimet që duhen ndërmarrë në nivel institucional dhe kombëtar që çojnë në krijimin e QMM-ve.

BALKANETUP

Nisja e BALKANETUP për të gjitha IAL-të, duke bashkuar komunitetet akademike të Ballkanit Perëndimor.

Projektimi dhe funksioni

Projektimi dhe funksioni i një platforme elektronike për të mbështetur BALKANETUP, për komunikimin dhe ndarjen e të gjitha rezultateve të projektit MAGNET.

Zhvillimi

Zhvillimi i kurseve të trajnimit bazuar në Analizën e Nevojave dhe në rishikimin intensiv të literaturës, në formën e moduleve/kurseve pilot, të fokusuara në fushat përkatëse, me ECTS, të cilat do të kryhen ballë për ballë ose përmes metodave të mësimit elektronik (e-Learning).

Bashkëpunim

Bashkëpunimi mes partnerëve përmes webinareve, takimeve ballë për ballë dhe konferencave të planifikuara në formën e seminareve për të gjithë partnerët.