Skip to main content

Относно

MAGNET

MAnagerial and GoverNance Enhancement through Teaching

Предизвикателство за висшите учебни заведения (ВУЗ) в района на Западните Балкани да постигнат своята интеграция със студенти, академични среди, учебни организации, социални агенции, индустрия и правителство, за да обсъждат и изискват решения за постигане на модернизация на висшите учебни заведения (ВУЗ).

ЦЕЛ

Университетската педагогика, подсилена най-вече чрез функционирането на центрове за преподаване и учене, е основен стълб за прилагането на Европейското пространство за висше образование.
Целта на проекта MAGNET е да създаде консорциум от висши учебни заведения (ВУЗ) в Западните Балкани, които да споделят загрижеността си относно университетската педагогика и да създадат мрежа, която да се справи с предизвикателствата на преминаването към активно, ориентирано към студента и интерактивно преподаване и учене във ВУЗ в Западните Балкани.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

MAGNET има за цел да развие мрежа за университетска педагогика в държавите от Западните Балкани, чрез трансфер на ноу-хау от страни, които имат действащи центрове за преподаване и учене, към всички страни партньори. Основните цели на MAGNET включват трансфер на ноу-хау, основаване на центрове за преподаване и учене във всяко висше учебно заведение, производство на образователни материали за семинари за академичен персонал и създаване на устойчива мрежа – BALKANETUP (Балканска мрежа за университетска педагогика).
Резултатите от него могат да бъдат обобщени в:

 • подкрепа за внедряването на модерни, иновативни, трансформиращи, ориентирани към студентите обучителни стратегии във ВУЗ в Западните Балкани;
 • създаване на центрове за преподаване и учене във ВУЗ;
 • формиране на BALKANETUP чрез интегриране на знания, добри практики, споделен опит за академичните образователни процеси;
 • разработване на Масивни онлайн отворени курсове и курсове за обучение, базирани на анализа на нуждите и интензивен преглед на литературата, под формата на пилотни, фокусирани върху областта, модули/курсове с назначена Европейска система за трансфер и натрупване на кредити, които ще бъдат стартирани лице в лице или чрез методи за електронно обучение (синхронни и/или асинхронни) методи;
 • стартиране на e-Net в подкрепа на BALKANETUP;
 • надграждане на методите на преподаване и учене, които водят до по-добри резултати на студентите.

MAGNET Е БАЗИРАН НА

 • Нови тенденции, методи, инструменти, подходящи за студентите във висшето образование;
 • Процес на развитие на факултетни умения през целия живот;
 • Културата на учебната общност;
 • Създаване на Мрежа по педагогика във висшето образование;
 • Онлайн комуникация